+31 (0)6 20 06 45 20
info@wildemanshorses.nl

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Wildemans Horses

Artikel 1.

Definities

Dienstverlener:
Diensten:
Klant:
Opdracht:

Wildemans Horses, Jacqueline Wildemans, gevestigd te Wadenoijen.
Bit- en bridlefitting, instructie, training, verkoopbemiddeling.
De wederpartij c.q. opdrachtgever waarvoor de dienst wordt uitgevoerd
Een overeenkomt waarbij, tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Wildemans Horses.

Artikel 2.

Toepasselijkheid

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Wildemans Horses enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard.

2.3. Wildemans Horses stelt de overeenkomst online beschikbaar aan de klant alvorens de afspraak gemaakt wordt. Het is de verantwoording van de klant deze overeenkomst zorgvuldig door te nemen. Wildemans Horses acht de overeenkomst geaccepteerd wanneer de afspraak voor dienstverlening schriftelijk door zowel klant als Wildemans horses is bevestigd. De klant gaat dan akkoord met de omschreven voorwaarden.

2.4. Indien de klant niet eens is met een, meerdere of alle, van de omschreven voorwaarden in onderstaande artikelen staat het de klant vrij de afspraak kosteloos maar met opgaaf van reden te annuleren uiterlijk binnen 24 uur na verzending van de voorwaarden.

Artikel 3.

Afwijkingen algemene voorwaarden

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Wildemans Horses zijn bevestigd. Afwijkingen die zijn gemaakt zijn, zijn enkel van toepassing op de betreffende dienst die op dat moment wordt afgenomen. Wordt er in de toekomst opnieuw een dienst afgenomen, zijn wederom de algemene voorwaarden van toepassing.

3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3. Indien Wildemans Horses één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de to

ekomst. Daarbij heeft Wildemans horses alsnog het recht op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden.

Artikel 4.

Omvang dienstverlening

4.1. De dienstverlening die Wildemans Horses levert aan de klant omvat bovenstaande diensten, zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.

4.2. In het geval van diensten die vallen binnen instructie, bit- en of bridle fitting, zal er te aller tijden een schriftelijke bevestiging van de afspraak volgen naar het opgegeven e-mailadres van de klant. Zodra deze bevestiging is verstuurd, is de afspraak definitief en gelden de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5 (5.1, 5.2).

4.3. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

4.4. Wildemans Horses geeft geen diagnoses of bindende adviezen. Voorgestelde zorg is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts of andere veterinaire professional.

Artikel 5.

Annulering van diensten

5.1. Annulering van opdrachten door de klant dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

5.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt is Wildemans Horses gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

5.3. Bij onvoorziene omstandigheden dient er altijd overleg plaats te vinden en kan er, enkel en alleen door Wildemans Horses, afgeweken worden aan bovengenoemde voorwaarden.

Artikel 6.

Tarieven

6.1. De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen tarieven worden geleverd.

6.2 Wildemans Horses behoudt het recht om de tarieven te wijzigen, zonder opgaaf van reden, met minimaal 1 kalendermaand voorafgaand van ingang. Echter, afspraken die gemaakt zijn ten tijde van het oude tarief zullen daartoe zijn recht behouden.

6.3 De tarieven die vermeld staan op de website zijn onder voorbehoud van schrijf- en drukfouten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 7.

Facturering en betaling van geleverde diensten

7.1. De betaling kan contant of via betaalverzoek voldaan worden. In geval van een B2B levering kan er ook voldaan worden via factuur.

7.2. Nieuwe klanten, dat wil zeggen klanten die voor het eerst een dienst afnemen bij Wildemans Horses, zijn verplicht de eerste betaling direct op de afspraak contant of via een betaalverzoek te voldoen. De factuur volgt later naar het opgegeven emailadres.

7.3. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Wildemans Horses te betalen.

7.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. Na het verlopen van de uiterste betaaldatum zullen er 2 herinneringen verstuurd worden naar de klant, waarna overgegaan wordt tot sturen van een aanmaning. Deze herinneringen kunnen in rekening worden gebracht van de klant. De eerste herinnering á €4,95, de tweede herinnering á €9,99.

7.5. In het geval van aanmaning zullen er aanvullende kosten gerekend aan de klant worden van tenminste 40 euro bovenop het verschuldigde factuurbedrag.

7.6. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

7.7. Indien er gebruik moet worden gemaakt van een incasso bureau om de betaling te vorderen, zullen deze kosten boven op de factuur komen. Deze kosten worden bepaald door het betreffende incasseringsbedrijf.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid

8.1. Alle diensten van Wildemans Horses geschieden op basis van het eigen risico van de klant. Wildemans Horses is voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk.

8.2. Wildemans Horses is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.

8.3. Indien het paard gestald staat bij Wildemans Horses, aanvaard de klant dat eventuele voortvloeiende kosten en gevolgen voor eigen rekening van de klant zijn. Denk hierbij aan (onvoorziene) dierenarts kosten, hoefsmidkosten e.d.

Artikel 9.

Bit- en hoofdstelfittingen

9.1. Artikel 1. tot en met artikel 8. van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten met betrekking tot bitfittingen en hoofdstelfittingen.

9.2. Bij een bitfitting of hoofdstelfitting geeft Wildemans Horses een advies over het harnachement van het paard op dat specifieke moment. Omstandigheden en randvoorwaarden kunnen veranderen in de loop der tijd, waardoor Wildemans Horses niet kan garanderen dat het paard over een langere periode optimaal kan blijven functioneren op de geadviseerde producten.

9.3. Wildemans Horses hanteert de door de leverancier opgegeven adviesprijzen en wijkt hier niet van af.

9.4. De klant mag de aangekochte producten, binnen een periode van 14 dagen tenzij anders schriftelijk afgesproken, kosteloos retourneren naar Wildemans Horses. De verzendkosten zijn voor de rekening van de klant. De producten zijn onbeschadigd en schoon wanneer zij door Wildemans Horses ontvangen worden.

9.5. Indien de ontvangen producten door Wildemans Horses niet voldoen aan artikel 12 lid 4, is zij gemachtigd om 15% van de advies verkoopprijs van het desbetreffende product aan de klant te vorderen.

9.6. Producten die niet voldoen aan de eisen of wensen van de klant en waarvan de klant pas later dan 14 dagen hierover kennisgeeft aan Wildemans Horses, kunnen niet geretourneerd of gerestitueerd worden.

9.7. Wildemans Horses hanteert geen aankoop verplichting op de geadviseerde producten.

9.8. Wildemans horses is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het paard na gebruik van de geadviseerde producten. Echter, zal Wildemans Horses de klant zo goed mogelijk proberen te begeleiden om tot een passende oplossing te komen.

Artikel 10.

Trainingen en instructie

10.1. Artikel 1. tot en met artikel 8. van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten met betrekking tot de reguliere trainingen en instructie.

10.2. Reguliere trainingen zijn automatisch van de minimale duur van 45 minuten, tenzij anders afgesproken met Wildemans Horses.

10.3. In het geval van niet opdagen van de klant op de tijd en locatie van de gemaakte afspraak met Wildemans Horses, een zogenoemde no-show, worden alle gemaakte kosten door Wildemans Horses aan de klant verrekend.

10.4. Resultaat kan niet worden gegarandeerd in geval van training of instructie. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.